Anasayfa
Hakkımızda
Hizmetler
Üyelik
Etkinlikler
Galeri
Haberler
Linkler
İletişim

Cuma Canlı Müzik Programı
8.12.2017
Cumartesi Müzik Keyfi
8.12.2017
2018 Yılbaşı programı ile "Yeni Yıla Merhaba" diyelim
8.12.2017
Yaza Merhaba Diyoruz!
7.7.2017
Ödül Alan Aşçılarımız
9.4.2013
Üyelerimize Duyuru
22.9.2010
Rezervasyon Hakkında
21.4.2010
Bordro Dışı Üyelerimize Duyuru
21.4.2010
 

Tv karşısında atıştırmalık olarak bunlardan hangisini tercih edersiniz?
 
  Anket Sonuçları

SABANCI

İZMİT SOSYAL TESİSLERİ

                                                                 YÖNETMELİĞİ

1. AMAÇ

Bu Yönetmelik Sabancı İzmit Sosyal Tesisine üyelik şartlarını, üyelerin hak ve yükümlülüklerini, tesisin mali ve idari yönetim esaslarını belirler.

Sosyal tesis; şirket toplantılarını gerçekleştirmek, eğitimler düzenlenmek, şirket misafirlerini ağırlamak, şirketler, çalışanlar ile aile bireyleri için şirket içi ve dışı etkinlikler, toplantı, organizasyon, sosyal ve sportif faaliyet imkanları sağlamak, çalışanlar arasında iletişimi pekiştirmek amacı ile kurulmuştur.

2. TANIMLAR

Bu Yönetmelikte yer alan kavram ve tanımlar aşağıda açıklanmıştır;

Yürütme Kurulu: Sosyal tesisin genel yönetimi ve denetiminden sorumludur. Kordsa Global-Başkan Yardımcısı (İK ve BT), Kordsa Global-İnsan Kaynakları VE Endüstri İlişkiler Direktörü, Kordsa Global-Ortak Hizmetler Sosyal ve İdari İşler Amiri, Kordsa Global Mali İşler Müşaviri’nden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı Kordsa Global-Başkan Yardımcısı (İK ve BT), Başkan Yardımcıları ise Kordsa Global-Global İnsan Kaynakları ve Endüsrtri İlişkiler Direktörü, Kordsa Global- Ortak Hizmetler Sosyal ve İdari İşler Amirive Kordsa Global Mali İşler Müşaviri’dir. Yürütme Kurulu bundan sonra “Yönetim” olarak adlandırılacaktır.

Yönetim Komitesi: Yönetim Komitesi, Brisa, Kordsa Global, Enerjisa, Şirketleri İK, Bekaert Finans ve Satın alma Yöneticilerinden oluşur. Sosyal tesisin işletimi ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda Yürütme Kurulu ile işbirlikleri yapar, üyelikler ve özellikle üçüncü kişilerin üyeliği konusundaki başvuruları değerlendirir, görüş ve önerilerini iletir. Sosyal tesisin işletilmesi konusundaki öneri, dilek ve görüşleri Yönetime değerlendirilmek üzere iletir. Yönetim Komitesi üyeleri, tesiste gerçekleştirilecek faaliyetler için öneriler yapılması, sosyal tesis ve kendi şirketlerindeki çalışanlar arasındaki iletişimin sağlanması, kendi şirketlerindeki üyeliklerin teşvik, takip ve yönlendirilmesinden sorumludur. Kordsa Global Ortak Hizmetler Sosyal ve İdari İşler Amiri, Yürütme Kurulu ile Yönetim Komitesi arasındaki iletişimi sağlamaktan sorumludur.

Şirket: Brisa, Kordsa Global, Enerjisa, Bekaert ve Sabancı Topluluğu şirketleri ile Sosyal Tesis Yönetiminin üye olmasına karar verdiği diğer şirketleri ifade eder.

Asil Üye: İzmit,İstanbul ve Adapazarı bölgesi şirketlerinde çalışmakta olan, bu yönetmelikte tarif edilmiş üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş beyaz yaka çalışanları kapsar.

Üye: Bu Yönetmelikte esasları belirlenmiş koşullara sahip Sabancı Topluluğu şirketlerinden emekli olmuş eski çalışanları, asil üyelerin ailelerini ve 25 yaşını bitirmemiş çocuklarını, (evli olanların eş ve çocukları, bekar olanların birlikte yaşadıkları 1.derece akrabaları(Anne, baba, 25 yaşını aşmamış evli olmayan kardeşleri) bu kapsamdadır.) ve tesise üye olması uygun bulunan üçüncü kişileri kapsar. Üçüncü kişilerin üye olabilmesi için Yönetim Komitesi’nin referansı, uygun görüş bildirmesi ve onayı gerekir.

Üyelik aidatı: Sosyal tesisin ayrıca ücretlendirileceği açıkça belirtilmemiş diğer tüm hizmetlerinden faydalanmak üzere üyeler tarafından ödenen aylık bedeldir. Tüm üyelerin eş ve 25 yaşını aşmamış çocuklarından ayrıca üyelik aidatı alınmaz.

İşletme Yüklenicisi : Sosyal tesisin işletim işini yüklenmiş olan firmadır. İşin yönetimini üstlenen bir kişi yüklenici tarafından belirkenir. Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri İşletmeci ile yapılmış sözleşme ile belirlenir.

Konuk : Üyeler tarafından sosyal tesiste ağırlanan üçüncü kişileri ifade eder.

 

 

 

3. KAPSAM VE ÜYELİK

Sabancı Holding’e bağlı İzmit, İstanbul ve Adapazarı Bölgesi Şirketlerinde çalışmakta olan beyaz yakalı ve çalıştığı şirketin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından uygun bulunan personel, aileleri ile birlikte Sosyal Tesise üye olabilirler.

Şube sistemiyle çalışan Sabancı Holding bünyesindeki şirketlerin (örn. Akbank, Teknosa vb.) üye olmak isteyen personellerinin başvuruları şube müdürünün de olumlu yazılı görüş bildirmesi Sosyal Tesis Yönetimi tarafından değerlendirilerek uygun bulunması durumunda başlatılır.

Çalıştıkları süre sonunda Sabancı Holding bünyesindeki şirketlerden emekli olan beyaz yakalı çalışanlar, emekli olduktan sonraüyeliklerinin devamını istediklerinde çalıştıkları şirketin IK Yöneticisi tarafından yazılı olumlu görüşü üzerine Yönetim Komitesinin uygun bulması halinde üyeliklerine devam edebilirler.

Herhangi bir nedenle Sabancı Topluluğu’nda ayrılan veya çoğunluk hisseleri satılan şirketlerdeki asil üyeliği devam eden üyeler, belirlenen üyelik aidatlarını ödemek kaydıyla, “üye”liklerine devam edebilirler. Sosyal Tesis’e Sabancı Holding çalışanı sıfatıyla üye olmuş ancak daha sonra tamamı veya çoğunluk hisseleri satılmış şirketlerden emekli olmuş ve en az 1 yıldır asil üyeliği devam eden çalışanlar da, üyelikten faydalanırlar.

Tüm hallerde Yönetim Komitesi bu anlamda tam yetkilidir.

Üyelik başvuru formu www.kentsa.orgweb sitesinden temin edilerek çalıştıkları şirketlerin İK departmanına/Sosyal Tesis Üye İlişkilerine teslim edilir.

Üyelik statüsü uygun, yukarıda bahse konu şirketlerde çalışan aday, Sosyal Tesis üye bilgi formunu doldurup imzalayarak, çalıştığı işletmenin İK Müdürlüğüne iletir. İlgili İK yöneticisi değerlendirme sonrası üyeliği uygun olduğuna kanaat getirirse formu onaylayarak Sosyal Tesis Yönetimi’ne ileterek üyelik işlemini başlatır. Üye imzalayacağı muvafakatname ile üye aidatının maaşından kesilmesi konusunda şirketine yetki verir. Üye adayı yukarıda belirtilen “asil üye” veya “üye” statüsünde ise www.kentsa.orgweb sitesinde bulunan üye bilgi formunu doldurarak Sosyal Tesis Üye ilişkileri sorumlusuna iletir.

Üyelik aidat miktarları Yönetim Komitesi tarafından her yıl Ocak ayında gözden geçirilerek TÜFE oranında arttırılır.

“Asil üye”lerin aidat ve harcama tutarları her ay düzenli olarak Yüklenici tarafından şirketlere raporlanır ve bordrolardan kesilerek 5 iş günü içinde şirketlerce Yüklenici tarafından belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde banka hesabına yatırılır.

“Üye”ler ise, aidatlarını Yüklenici tarafından belirlenmiş banka hesabına makbuz mukabili 12 aylık elden ödemek suretiyleyapar. Alternatif olarak, bir yıllık aidat bedelini ayların uygun tarihlerinde düzenli ödeme talimatı vererek çıktısını Sosyal Tesis Üye İlişkileri Sorumlusu’na teslim ederler. Buna ek olarak 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren başlayan Bordro Dışı Üyeliklerde 3 aylık aidat bedeli depozito olarak alınacaktır. Ödemelerde aksama olması halinde depozitodan mahsup edilerek üyeden bir sonraki ay depozitoyu yeniden 3 aylık aidat tutarına tamamlaması istenir. Ödemelerini 3 ay aksatıp depozitosunu 3 aylık tutara tamamlamayan tüm üyelerin üyelik hakkı askıya alınır. Depozitolarını tamamlayıncaya kadar tesisten konuk sıfatıyla faydalanırlar. Üye ilişkileri tarafından yapılan yazılı bildirime rağmen depozitosunu 1 aylık süre içerisinde 3 aylık tutara tamamlamayanödemeyen üyenin üyelik sıfatı başka bir bildirime gerek kalmaksızın, varsa borç sorumlulukları devam etmek koşuluyla, sona erer. Ayrılan üyelere depozito (yada üyenin borcu nedeniyle bir kısmı mahsup edilmişse kalan kısmı) iade edilir.

1 Nisan 2013 tarihinden önce başlayan üyeliklerde de, aidat ödemelerini arka arkaya 3 kez aksatan tüm üyelerin, üyelik hakkı askıya alınır. Birikmiş tüm aidat borçlarını ödeyinceye kadar tesisten konuk sıfatıyla faydalanırlar. Üye İlişkileri Sorumlusu tarafından yapılan yazılı bildirime rağmen birikmiş aidat borcunu 1 ay içinde ödemeyen üyenin üyelik sıfatı başka bir bildirime gerek kalmaksızın, borç sorumlulukları devam etmek koşuluyla, sona erer.

Üyelik işlemlerinin yapılması sonrası üye kimlik kartlarının hazırlanarak üyelere ulaştırılması Sosyal Tesis Üye İlişkileri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Üyeden kimlik kart bedeli talep edilmez.

Asil üyelerin 25 yaşını tamamlamış çocukları; herhangi bir öğrenim kurumuna kayıtlı değil ise, taleplerinin Yönetim Komitesi tarafından uygun bulunması halinde üyelik aidatlarını ödeyerek, üye olabilirler. Öğrenci statüsü devam eden 25 yaşını tamamlamış asil üyelerin çocukları bu kapsam dışında tutulur ve üyelik aidatı talep edilmez.

Üyelik kapasitesinin uygun olması durumunda, Yönetim Komitesi’nin en az 2 üyesinin tavsiyesi ve uygun bulması halinde; giriş ve üyelik aidatını yukarıda söz edilen ödeme yöntemleri ile ödemek koşulu ile üçüncü kişiler de Sosyal Tesis’e üye olabilirler. Üçüncü kişilerin üyelikleri için söz konusu olan giriş ve üyelik aidatı her yıl belirlenen miktarlar doğrultusunda tahsil edilir.

Sadece Sabancı Topluluğu şirketleri dışından kabul edilen üyelerden, 1 yıllık üye aidatına eşit tutarda giriş aidatı alınır. Giriş aidatı, üyenin ayrılması halinde iade edilmez.

Üyelik kapasitesinin aşılması halinde, Yönetim Komitesi tarafından yeni üye alımı durdurulabilir.

Kendi isteğiyle üyelikten ayrılan kişi, prensip olarak yeniden üyeliğe kabul edilmez. Ancak üyelikten ayrıldığı tarihten en az 1 yıl geçtikten sonra tekrar başvuru yapıldığında, çalıştığı şirketin İK bölümünün olumlu görüşüyle ve sadece bir kereye mahsus olmak üzere yeniden üye giriş değerlendirmesi yapılır ve onaylanması halinde üyeliğe yeniden kabul edilir.

Herhangi bir nedenle çalışma ilişkisi sona eren üyenin Sosyal Tesis üyeliği de sona erer. Çalışma ilişkisi sona eren kişi ile ilgili durumu ilgili şirket IK bölümü şirket ile ilişkisi sona ermeden olası borçlarının mahsubuna imkan sağlayacak şekilde yazılı olarak Sosyal Tesis Üye İlişkileri Sorumlusu’na bildirir. Bu sona erme eş ve çocukların üyeliklerini de başka bir karara gerek olmaksızın sona erdirir. Üyenin üyeliğinin devamını arzu etmesi halinde yine ilgili şirketin IK yetkilisince üyeliğin devamı hakkında olumlu yada olumsuz yazılı görüş bildirilir. Bildirilen IK Görüşüne göre işlemleryürütülür. Üyelik hakkını kaybeden kişi ödenmiş olan aidatlar hakkında herhangi bir hak iddia edemez.

Genel ilke ve prensiplere uygun davranmayan üyelerin üyeliklerinin askıya alınması ve iptali de dahil gerekli tedbirleri almaya Yönetim Komitesi yetkilidir. Komite’nin bu kararları kesin olup üye bu karara itiraz etmeyeceğini ve uyacağını peşinen kabul eder.

4. SOSYAL TESİSTEN YARARLANMA

Konukların ağırlanabilmesi için üyelerin konukları ile birlikte olması ve tüm hizmetler için konuk rezervasyonu yapılması şarttır. Geçici veya belirli bir süre konuk kabul edilmesi Yönetimin yetkisindedir.

İşletme koşullarının uygun olması ve Yönetimin onayı ile Sosyal Tesis içerisinde üyeler ve birinci derece yakınlarının yanı sıra üyelerimizin referans ve kefil olduğu kişilere de kutlama ve tören (düğün, nişan, sünnet) yapma imkanı sağlanır. Yönetim değerlendirmesinde en az 1 yıl üye olma koşulu aranır. Bu tür etkinliklerde bedeli karşılığı tüm hizmetler Sosyal Tesis tarafından sağlanır.

Konukların tüm davranışlarından, verecekleri zarardan ve harcamalarının karşılanmasından kendilerini davet eden üye sorumludur.

Sosyal Tesis’teki eğitim ve toplantı salonlarından grup şirketleri rezervasyon önceliğine göre faydalanır. Grup şirketlerinden herhangi bir talep olmaması ve Yönetimin uygun bulması halinde grup dışı şirketler de toplantı salonlarının bedeli karşılığı faydalanabilir.

Sosyal Tesis’te etkinlik düzenlemek, eğitim salonlarından yararlanmak isteyenler web sitesinde bulunan talep formunu doldurarak tesise iletirler. Kendilerine 24 saat içinde cevap verilir.

Sosyal Tesisin kullanım saatleri, konuk ağırlama koşulları, konukların kabul edilecekleri alanlar, uygulanacak fiyat politika ve kriterleri Yönetim Komitesi tarafından belirlenir.

Sosyal Tesis’te bulunan açık ve kapalı spor alanlarından yalnızca üyeler faydalanabilir. Eşli ve takım halinde oynanan spor oyunları için (tenis, basketbol vb) dışarıdan misafir eşliğinde faydalanmak izne ve ücrete tabidir. Sauna, tenis, masa tenisi, squash vb. alanlar kısıtlı olduğundan randevu almak suretiyle faydalanılabilir.

Tüm üyeler, üye kartlarını yanlarında taşımak, gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

Sosyal tesis içerisinde tüm üyeler eşit haklara sahiptir.

Sosyal tesis içerisinde para ile oyun oynamak ve her koşulda 18 yaşın altındaki çocuklara içki ve sigara satışı yasaktır.

Sosyal tesis içinde satışı gerçekleştirilen her türlü yiyecek, içecek ve hizmetin herhangi bir şekilde dışarıdan temin edilmesi veya üyelerin beraberinde getirmesi Tesisisin işletme politikalarına aykırıdır. Bu doğrultuda; Sosyal Tesis’te satışı gerçekleştirilmeyen ürün ve hizmetler konusunda tüm öneri, dilek ve talepler web sayfası veya görüşerek yetkililere iletilir.

5. GİRİŞ VE ÜYELİK AİDAT BEDELLERİ

2013 Yılı Mart Ayından geçerli olmak üzere Yönetim Komitesi’nin belirlediği Giriş ve Üyelik Aidatları aşağıdadır:

ÜYE STATÜSÜ

GİRİŞ AİDATI (tek seferlik)

MENÜ İNDİRİM ORANI

ÜYELİK AİDATI (her ay)

Katılım Payı ödeyen Şirket Üyeleri (Kordsa Global, Brisa, Enerjisa, Bekaert)

--

%20

35.- TL

Katılım Payı ödemeyen Şirket Üyeleri

--

%20

45.- TL

Bordro Dışı - Emekli eski çalışanlar

--

%20

35.- TL

Asil üyelerin 25 yaşını aşmış çocukları (öğrenime devam edenler hariç)

­--

%20

35.- TL

Sabancı Topluluğu Şirketleri dışından Üyeler

540.-TL (1 yıllık üye aidatı tutarı)

%20

45.- TL

 

Grup etkinliklerinin (toplu yemekler, düğün, sünnet, nişan vb) fiyatlandırılması bu indirim kapsamı dışındadır.

Üye olmayan Kentsa şirket çalışanları,

Kentsa Şirketleri;

Üye olmayan Kentsa şirket çalışanları ve Sabancı Grubu Şirketleri;  menü fiyatından restorandan faydalanabileceklerdir.

Dışarıdan gelen misafir ve şirketlere; menü fiyatı üzerine (+) %20  fiyat uygulanmaktadır.

6. GEÇİCİ MADDE, YÜRÜRLÜK VE REVİZYON

Yürürlük: Bu Yönetmelik 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Revizyon: Gerektiğinde Yönetim Komitesi görüş ve önerileri dikkate alarak bu Yönetmeliği revize etmeye yetkilidir.

 

 

7. EKLER

a-Üyelik Taahhütname Örneği
b-Üyelik Başvuru Formu Örneği
c-
Üye Maaş Kesinti Talimatı Örneği

 

© 2019 KENTSA Web Tasarım